Bukhar ho gaya hai translate in english, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,